Diensten

Bodemvondsten variëren sterk in aantallen, afmetingen, houtsoorten en conserveringsgraad. Monsters worden in verreweg de meeste gevallen destructief genomen in de vorm van een gezaagde dwarsdoorsnede. Hieronder volgt een aantal punten waarop gelet moet worden bij het toepassen van dendrochronologie.

Een houtconstructie van een gebouw is vaak onderwerp geweest van eerder (bouwhistorisch) onderzoek voordat dendrochronologisch onderzoek overwogen wordt. Hierdoor is vaak bekend hoeveel elementen beschikbaar zijn voor onderzoek en om welke houtsoort het gaat.

Onder kunsthistorische materiaal wordt alles gerekend dat te zeldzaam of waardevol is om destructief te bemonsteren. Hierbij gaat het om paneelschilderijen, meubelstukken en muziekinstrumenten. Deze objecten zijn beperkt beschikbaar voor dendrochronologisch onderzoek. Restauratiewerkzaamheden zijn een gelegenheid om een dateringsonderzoek uit te laten voeren. Gezien de grote waarde die deze objecten vertegenwoordigen is het van het grootste belang voorafgaand aan het onderzoek vast te stellen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Als er meerdere specialisten bij het onderzoek betrokken zijn moet duidelijk zijn welke specialist welke handelingen verricht.

Met houtsoortbepaling wordt aan de hand van microscopische houtanatomische kenmerken de houtsoort bepaald. Dit kan als aanvulling op dendrochronologisch onderzoek van naaldhoutsoorten, maar ook als los staand onderzoek.